Motokonfrontacje

regulamin zlotu

25-26 maja 2024

REGULAMIN ZLOTU MOTOCYKLOWEGO MOTOKONFRONTACJE

§ 1

Niniejszym Regulamin obowiązuje podczas imprezy motocyklowej zwanej dalej zlotem, organizowanej w Ośrodku Wypoczynkowym KOMARO w Rybakach przez Firmę KOMARO Wojciech Komorowski NIP 7181848274 oraz MOR3&EVENTS Aleksander Modzelewski, zwanym dalej Organizatorem.

§ 2

 1. Zlot ma charakter ogólny.
 2. Każdy uczestnik zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnicy wjeżdżający na teren zlotu akceptują niniejszy regulamin.

§ 3

 1. Uczestnikiem zlotu może być każda osoba pełnoletnia.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie zlotu wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w zlocie. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.

§ 4

 1. Wstęp na teren zlotu uzależniony jest od zarejestrowania się jako uczestnik zlotu i od opłacenia opłaty określonej przez Organizatora.
 2. Wysokość opłat określona jest w cenniku, który jest dostępny na stronie www.motokonfrontacje.pl oraz przed wjazdem na zlot.
 3. Rejestracja odbywa się na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby rejestrującej się.
 4. Każdy uczestnik otrzymuje opaskę umożliwiającą pobyt w miejscach dostępnych tylko dla uczestników zlotu. Opaski zlotowej nie należy zdejmować oraz należy okazywać na żądanie osób upoważnionych tj. organizatorów, ochrony, organów nadrzędnych. Osoby bez opasek mogą zostać usunięte z terenu zlotu.

§ 5

 1. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej. 
 2. W związku z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników zlotu. 
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na zlot, które nie zostały dopuszczone do udziału w imprezie.
 4. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w razie konieczności ograniczenia liczby uczestników zlotu ze względów logistycznych, a także konieczności zapewnieni pozostałym uczestnikom zlotu bezpieczeństwa. 

§ 6

 1. Na terenie, na którym zlot jest zorganizowany obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się motocyklami lub innymi pojazdami, w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych uczestników zlotu. 
 2. Uczestnicy zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników zlotu. 
 3. Każdy opuszczający zlot zobowiązany jest do jazdy w kasku. 
 4. Osoby opuszczające teren zlotu będące pod działaniem alkoholu, nie będą ponownie wpuszczane na teren zlotu.
 5. Zabrania się uczestnikom rozpalania ognisk w innych miejscach niż wyznaczone przez organizatora. 
 6. Każdy uczestnik zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom zlotu jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z terenu zlotu uczestników, którzy: 
– nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu, 
– stwarzają swoim postępowaniem niebezpieczeństwo powstania po stronie innych uczestników zlotu jakichkolwiek szkód.

§ 8

Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), zwanego skrócie RODO Informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest KOMARO Wojciech Komorowski, Koziki 4, 18-411 Śniadowo, NIP 718-184-82-74
 2. Nie powołaliśmy INSPEKTORA OCHRONY DANYCH. Punkt kontaktowy w przedmiocie działania to biuro@komaro.pl
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: 
  – Realizacji zobowiązań przyjętych przez organizatora w ramach organizowanej imprezy
  – Ochrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń [dbanie o interes gospodarczy i wizerunek administratora do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego]
  – Publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów. 
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych. 
 5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 6. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w imprezie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 
 7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. W przypadku , gdy uczestnik postanowi skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych, mających na celu jednoznaczną ich identyfikację, aby zweryfikować czy to rzeczywiście określony uczestnik domaga się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienie z incydentem lub nadużyciem. 
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało niemożliwością wykonania zobowiązań przyjętych przez Administratora w ramach organizowanego zlotu, a co za tym idzie uniemożliwia udział w imprezie. 
 10. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny. 

§ 10

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 wraz ze zmianami. ( Dz. U. 2004 N.223 poz.2268 wraz ze zmianami). 
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 
 3. Uczestnik zlotu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone z jego winy zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.